Refaktoring kodu

Rzetelnie przeprowadzony refaktoring kodu pozwala zagwarantować stabilność danego oprogramowania. Prowadzi także to znacznej poprawy szybkości jego działania i skrócenia czasu pracy programistów przy wykonywanych zadaniach. Na czym polega refaktoryzacja kodu? Skąd wiadomo, że należy ją przeprowadzić?

Czym jest refaktoryzacja?

Refaktoryzacja to technika wykorzystywana w programowaniu, polegająca na przekształceniu już istniejącego kodu komputerowego bez zmiany jego zachowania zewnętrznego. Prowadzi ona do poprawy niefunkcjonalnych atrybutów oprogramowania. Sprawia także, że kod staje się bardziej czytelny i łatwiejszy do utrzymania. Refaktoryzacja jest szczególnie istotna przy zaniedbanych aplikacjach, w wypadku których wprowadzenie nowych funkcjonalności nastręcza wielu problemów. Do jej wykonania wykorzystuje się różnorodne narzędzia oraz techniki i wzorce związane z czystym kodem.

Przebieg refaktoryzacji – ulepszanie struktury istniejącego kodu

Ulepszanie struktury istniejącego kodu poprzez jego refaktoring to proces przebiegający etapami.

 1. Dokładne zapoznanie się z działaniem oprogramowania, jego procesami i spełnianymi przez nie zadaniami.
 2. Sprawdzenie wykorzystanych systemów zarządzania treścią, frameworków i innych technologii pod kątem dostępnych aktualizacji i długości wsparcia.
 3. Analiza dotychczasowego kodu pod kątem jakości, wydajności i zachowania dobrych praktyk.
 4. Analiza zachodzących procesów i wskazanie obszarów mających negatywny wpływ na wydajność działania.
 5. Wskazanie rozwiązań służących poprawie działania oprogramowania i określenie metod ich wdrożenia.
 6. Oszacowanie czasu pracy i kosztów wdrożenia niezbędnych zmian.
 7. Przygotowanie testów automatycznych, które zapewniają stabilne, bezproblemowe działanie oprogramowania.
 8. Refaktoring kodu, czyli wdrożenie wcześniej zaplanowanych zmian.
Refakturyzacja kodu

Korzyści wynikające z refactoringu kodu

Dzięki refaktoringowi kod staje się mniej złożony, a przez to bardziej czytelny. Wśród korzyści wynikających z tego procesu należy wymienić przede wszystkim:

 • lepszą współpracę programistów,
 • łatwiejszą rozbudowę systemu,
 • łatwiejsze wdrażanie zmian,
 • zmniejszenie ilości błędów,
 • lepszą wydajność aplikacji po stronie klienta,
 • zwiększenie satysfakcji klientów,
 • lepszą wydajność po stronie serwera,
 • tańszy plan AWS,
 • oszczędność czasu i pieniędzy.

Na jakim etapie projektu należy przeprowadzić refaktoryzację kodu?

Refaktoryzację należy przeprowadzać regularnie, w zależności od częstości dodawania nowych funkcji i wprowadzania zmian do treści kodu. W krytycznych sytuacjach przeprowadzenie tego procesu może być jednak konieczne szybciej.

Nie wiesz, czy Twoje oprogramowanie potrzebuje refaktoryzacji kodu?

Nasi specjaliści zweryfikują to dla Ciebie!

Sygnały wskazujące na konieczność przeprowadzenia refaktoringu

Można wymienić sześć sygnałów wskazujących na konieczność przeprowadzenia refaktoringu.

1. Brak potwierdzenia słuszności projektu

Jeżeli kluczowe funkcje produktu nie działają zgodnie z przeznaczeniem i przez to nie może on być zademonstrowany inwestorom i interesariuszem lub został on negatywnie oceniony przez grupy fokusowe, niezbędne może okazać się uporządkowanie kodu i dostosowanie architektury rozwiązania.

2. Występowanie powtórzeń w kodzie

Powtórzenia w kodzie są często wynikiem dodawania funkcji na przestrzeni czasu lub zaangażowania w pracę nad projektem wielu różnych osób. Ich występowanie może generować trudne do wykrycia błędy, dlatego konieczne jest przeprowadzenie refaktoryzacji, która pozytywnie wpływa na jakość działania aplikacji.

3. Konieczność dodawania wielu komentarzy w kodzie

W sytuacji, gdy rozbudowa systemu wiąże się z koniecznością dodawania wielu komentarzy w kodzie, niezbędna jest jego optymalizacja poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian i aktualizacji w ramach refaktoryzacji.

4. Wolne oprogramowania

Wolne działanie danego narzędzia może budzić wątpliwości w zakresie kwestii bezpieczeństwa. Powoduje również zniecierpliwienie użytkowników i stanowi przyczynę, dla której dane oprogramowanie nie jest już tak chętnie wykorzystywane. Jeżeli więc daje się zaobserwować spowolnienie reakcji, jest to sygnał, że niezbędne jest wykonanie refaktoringu kodu.

5. Spadek jakości pracy deweloperów

Refaktoring jest niezbędny w obliczu spadku jakości pracy deweloperów spowodowanego utrudnieniami wynikającymi z konieczności obsługi przestarzałego, chaotycznego kodu.

6. Zakończenie wsparcia dla systemu zarządzania treścią lub frameworka, na jakim bazuje oprogramowanie

Na konieczność refaktoringu kodu wskazuje również zakończenie wsparcia dla systemu zarządzania treścią lub frameworka, na jakim bazuje oprogramowanie. Stanowi to termin przydatności do użycia, obsługa oprogramowania po wygaśnięciu wsparcia powoduje bowiem nie tylko spadek wydajności, lecz także bezpieczeństwa.

Copyright © 2023 Appwise