Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa to proces, w trakcie którego klient i dostawca systemu informatycznego wspólnie budują wizję projektu, dobierając stosowne rozwiązania. Pozwala ona na uszczegółowienie zakresu oczekiwań i stworzenie dokumentacji pozwalającej na sprawne wdrożenie systemu.

Jaki jest cel tworzenia analizy przedwdrożeniowej?

Celem tworzenia analizy przedwdrożeniowej projektów związanych z dedykowanym oprogramowaniem jest przełożenie założeń biznesowych na założenia technologiczne, a więc określenie specyfiki wszystkich niezbędnych do wykonania prac prowadzących do skutecznego wdrożenia danego projektu. Zapewnia ona prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego i z tego powodu powinna stanowić nieodłączną część działań związanych z jego implementacją.

Dzięki analizie przedwdrożeniowej klient może:

 • zapoznać się z realnymi kosztami związanymi z realizacją projektu,
 • trafniej określić harmonogram prac,
 • zarezerwować zasoby potrzebne do realizacji prac na danym etapie projektu,
 • zminimalizować ewentualne przestoje,
 • szybko i łatwo wprowadzić niezbędne modyfikacje do projektu,
 • otrzymać punkt odniesienia do weryfikacji gotowego rozwiązania,
 • zidentyfikować dotąd niedostrzegane problemy,
 • bliżej poznać zespół odpowiedzialny za realizację projektu.

Z punktu widzenia dostawcy systemu informatycznego analiza przedwdrożeniowa umożliwia z kolei:

 • usystematyzowanie wymagań i stworzenie jasnego obrazu projektu,
 • właściwe rozplanowanie prac,
 • wykrycie potencjalnych błędów,
 • skrócenie czasu realizacji projektu,
 • zbudowanie partnerskiej relacji z klientem.

Kto powinien wykonać analizę przedwdrożeniową?

Analizę przedwdrożeniową warto wykonać dla każdego projektu IT. Jest nieoceniona szczególnie w wypadku większych i bardziej kosztownych przedsięwzięć. Powszechne jest wykonywanie analizy przedwdrożeniowej CRM, a także analizy przedwdrożeniowej ERP. Analiza tego typu przeprowadzana jest przez dostawcę systemu informatycznego i pracowników oraz zarząd firmy, często reprezentowanych przez kierownika projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie wytwarzania oprogramowania?

Analiza przedwdrożeniowa to tylko jeden z etapów procedury, którą realizujemy podczas tworzenia np. dedykowanych systemów ERP.

Sposób wykonania analizy przedwdrożeniowej

Analiza przedwdrożeniowa musi zostać napisana na temat ściśle związany z systemem, którego dotyczy. Jej język powinien być zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron, a więc nie tylko specjalistów z zakresu IT, lecz także innych osób, które będą z niej korzystać. W analizie predwdrożeniowej nie należy zamieszczać zbyt technicznych szczegółów, może to bowiem prowadzić do niepotrzebnego chaosu poznawczego.

Analiza przedwdrożeniowa krok po kroku

Analizę przedwdrożeniową wykonuje się w kilku krokach.

Krok 1: Zapoznanie się z sytuacją biznesową

Na pierwszym etapie przygotowywania analizy przedwdrożeniowej software house musi zapoznać się z sytuacją biznesową danej firmy. Wymaga to odbycia licznych spotkań i konsultacji, a także wymiany wielu maili, w których omówione zostają procesy biznesowe i zakupowe, profile docelowych grup klientów, a także kwestie związane z obsługą zamówień.

Krok 2: Określenie zakresu projektu

Kolejnym krokiem jest określenie zakresu projektu z uwzględnieniem elementów z zakresu wymagań funkcjonalnych i wymagań jakościowych.

Wymagania funkcjonalne

Analiza przedwdrożeniowa wymagań funkcjonalnych polega na ustaleniu wszystkich technicznych aspektów projektu, a więc funkcji aplikacji, zastosowanych języków programowania oraz sposobu reagowania aplikacji w obliczu różnych scenariuszy. Pozwala to uzyskać ogólną wizję systemu i określić cele, jakie ma spełniać.

Wymagania jakościowe

W zakres wymagań jakościowych wchodzą kwestie dotyczące działań okołoprojektowych. Mowa przede wszystkim o terminach związanych z rozwojem oprogramowania, skalowalności, wydajności i bezpieczeństwie aplikacji, a także testach i normach prawnych, do których należy się dostosować w trakcie pracy nad projektem.

Wymagania funkcjonalne aplikacji

Krok 3: Ustalenie priorytetów

Na następnym etapie analizy przedwdrożeniowej konieczne jest ustalenie priorytetów dla projektu. Zakłada to wskazanie:

 • elementów kluczowych, które stawiane są na pierwszym miejscu i nie podlegają negocjacjom,
 • elementów bardzo ważnych, które powinno się wykonać, lecz w ostateczności można pominąć,
 • elementów potencjalnie przydatnych dla projektu, którymi można się zająć na ostatnim etapie realizacji, gdy wszystko inne będzie już gotowe,
 • elementów wymagających pominięcia, które na żadnym etapie realizacji projektu nie będą brane pod uwagę.

Krok 4: Stworzenie harmonogramu prac

Czwarty i zarazem ostatni etap prac przeprowadzanych w ramach analizy przedwdrożeniowej zakłada stworzenie dokładnego harmonogramu wszystkich niezbędnych do wykonania czynności. Konieczne jest przy tym określenie sztywnych, niemożliwych do przekroczenia deadline’ów, a także mniej rygorystycznych terminów służących dokładniejszemu rozplanowaniu prac.

Dzięki właściwie przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej dostawca systemu informatycznego dokładnie wie, jaką pracę musi wykonać, a klient jest w pełni świadom charakterystyki produktu, jaki otrzyma.

Copyright © 2023 Appwise