Wycena zleceń software house

Appwise software house wspiera rozwój firm z różnych branży, tworząc dedykowane oprogramowanie, takie jak aplikacje webowe i mobilne, strony i sklepy internetowe, platformy edukacyjne czy też systemy rezerwacyjne. Po otrzymaniu zlecenia, Appwise przygotowuje dokładną wycenę, opierając się na dostarczonych przez klienta danych.

Jak przebiega proces wyceny projektów realizowanych w software housie?

Wycena aplikacji sporządzana jest na podstawie zakresu, złożoności oraz rodzaju oprogramowania, wymagań i celów biznesowych, a także funkcjonalności i integracji z zewnętrznymi systemami.

Zakres i złożoność aplikacji

Zakres i złożoność aplikacji to czynniki silnie wpływające na koszt jej stworzenia. Im bardziej zaawansowana technologicznie platforma, tym większy budżet projektu.

Rodzaj aplikacji

Rodzaj aplikacji ma wpływ na wybór odpowiednich technologii, wymagane kompetencje, wielkość zespołu oraz czas potrzebny do zrealizowania projektu. Wszystkie te czynniki wpływają z kolei na ostateczny koszt oprogramowania.

Wymagania i cele biznesowe

Ostateczny koszt aplikacji zależy od stawianych przed nią celów biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych, jakie ma spełniać.

Funkcjonalność i integracja z zewnętrznymi systemami

Wyższy poziom wyspecjalizowania funkcjonalności i większy zakres integracji z zewnętrznymi systemami aplikacji internetowej sprawiają, że podwyższeniu ulega koszt jej stworzenia.

W procesie wyceny aplikacji uwzględniane jest także to, ilu specjalistów pracuje nad opracowaniem produktu. Stworzenie profesjonalnego oprogramowania poza programistami wymaga bowiem również udziału project managerów, UX/UI designerów, badaczy, UX writerów, product designerów oraz analityków biznesowych. Wpływ na ostateczną wycenę projektu ma ponadto model rozliczenia. Koszt może być bowiem różny w zależności od tego, czy klient zdecydował się na fixed price, czy na wariant time & material.

Koszt stworzenia dedykowanej aplikacji

Na podstawie jakich danych sporządzana jest wycena wartości oprogramowania?

Wycena wartości oprogramowania sporządzana jest na podstawie zestawienia kosztów sporządzenia i utrzymania produktu.

Koszt stworzenia produktu

Koszt stworzenia produktu obejmuje etapy opracowania koncepcji i wdrożenia aplikacji. W procesie wyceny uwzględniane są następujące dane:
 • identyfikacja wizualna i projektowanie interfejsu wraz z badaniem i analizą rynku oraz tworzeniem i wdrażaniem koncepcji graficznych,
 • analiza biznesowa, która pozwala zrozumieć cele, wymagania i oczekiwania klienta oraz określić zakres projektu i wyznaczyć priorytety,
 • architektura oprogramowania i prace programistyczne, w tym implementacja funkcjonalności, integracja zewnętrznych usług i testowanie,
 • testy jednostkowe i integracyjne, a w niektórych wypadkach także testy użyteczności i analizy prawne,
 • wdrożenie procedur Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), które umożliwia automatyzację procesu wdrażania i aktualizacji aplikacji, prowadząc do skrócenia czasu wdrożenia i minimalizacji ryzyka błędów,
 • zakup płatnych licencji oprogramowania,
 • wydanie kolejnych wersji oprogramowania, obejmujących poprawki błędów, udoskonalenia i nowe funkcje,
 • integracja oprogramowania z zewnętrznymi aplikacjami za pomocą API, która prowadzi do dodatkowych nakładów czasu i zasobów programistycznych.
Koszt utrzymania aplikacji stanowi sumę środków finansowych potrzebnych do zapewnienia ciągłej działalności, obsługi technicznej, rozwoju i monitorowania produktu po jego wdrożeniu. Określany jest on na podstawie następujących danych:
 • technologia front-end i backend, a także odpowiednia architektura,
 • rozwiązania chmurowe, które zapewniają dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo aplikacji,
 • CMS (Content Management System), czyli system zarządzania treścią, od którego zależą prace zespołu kontentowego i aktualizacja treści w aplikacji,
 • optymalizacja kodu na podstawie wyników testów wydajności, dzięki której możliwe są poprawa wydajności, zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie szybkości działania, polepszenie wyników SEO i zapewnienie kontynuowanego rozwoju oprogramowania,
 • optymalizacja designu na podstawie analizy wyników konwersji i dostępnych danych użytkowników, dzięki której możliwe są poprawa doświadczenia użytkownika, zwiększenie konwersji, a także osiągnięcie lepszych wyników biznesowych.
Przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej fazy planowania i dokumentacji funkcjonalności. Pozwoli to na precyzyjniejsze oszacowanie kosztów i minimalizację ryzyka utraty kontroli nad budżetem projektu.

Ile należy czekać na wycenę oprogramowania?

W Appwise software house, dostarczającym najwyższej jakości rozwiązania IT klientom z całego świata, wycenę oprogramowania można uzyskać już w 48 godzin od wysłania zlecenia.

Copyright © 2023 Appwise